Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Generelle leveringsbetingelser

Oppdatert 2023-11-06

Avtalepartene til disse generelle leveringsbetingelsene er Scandraft AB/Scandraft AS («Scandraft») og kunden. De ovennevnte parter betegnes nedenfor hver for seg som «Part» eller «Parten» og sammen for «Partene». Disse generelle leveringsbetingelser gjelder utelukkende i den versjon som foreligger på bestillingstidspunktet. I forbindelse med hver bestilling vil kunden bli informert om disse betingelsene. Kunden anses i alle tilfeller å ha akseptert leveringsbetingelsene når en bestilling legges inn. Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder ikke dersom noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. Avvikende vilkår og betingelser fra kunden vil ikke bli akseptert av Scandraft med mindre Scandraft har godkjent dette skriftlig. Ved motstrid vil spesielle avtalevilkår som er avtalt mellom partene kun gå foran de generelle leveringsbetingelsene i dette dokument hvis det er presisert hvilket/hvilke punkter i de generelle leveringsbetingelsene som ikke skal ha virkning mellom Partene. 
 

1. Anbud, priser m.m.

1.1.    Scandrafts tilbud gjelder i 30 dager fra datoen tilbudet er gitt, med mindre annet er skriftlig avtalt. Forpliktelser i tillegg til tilbud, ordrebekreftelse og/eller disse generelle leveringsbetingelsene er kun bindende for Scandraft i den grad det er skriftlig avtalt. 

1.2.    Eventuelle endringer i tilbud gitt av Scandraft gjelder bare dersom de er bekreftet skriftlig. Informasjon om vekt, dimensjoner, kapasitet etc. i kataloger, prospekt, markedsføringsmateriale m.m. er omtrentlige og bindende bare i det omfang dette er avtalt skriftlig.  

1.3.    Devaluering og valutasvingninger samt endringer av toll, vareskatter, forbrukeravgifter, andre offentlige avgifter eller endret kostnadsnivå for Scandraft i form av f.eks. høyere leveransepriser, leverandørpriser, lønnsøkninger, som medfører økte kostnader for å fullføre leveransen, gir Scandraft rett til å øke avtalt pris. 

1.4.    Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift (p.t. 25 %), forbrukeravgift eller andre offentlige avgifter. Dersom ikke annet er avtalt, skjer salget i NOK. Scandraft tar forbehold om løpende prisendringer som ligger utenfor Scandrafts kontroll. 
 

2. Betaling

2.1    Betaling skal finne sted innen femten (15) dager regnet fra fakturaens dato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med p.t. 1,25 prosent per påbegynt måned samt lovfestet purregebyr med p.t. NOK 60 Et administrasjonsgebyr på p.t. NOK 16 belastes for alle fakturaer og NOK 30 for papirfakturaer. 

2.2    Scandraft har alltid rett til å innhente kredittopplysning om kunden og om nødvendig be om sikkerhet for betalingens fullbyrdelse. Dersom kunden ikke kan gi akseptabel sikkerhet, har Scandraft rett til å heve kjøpet.
2.3    Alle leverte produkter er Scandrafts eiendom til full betaling er mottatt (salgspant) og Scandraft har rett å påkreve sikkerhet inntil full betaling er mottatt. Hvis sikkerhet krevet av Scandraft ikke umiddelbart oppfylles, og godkjennes av Scandraft, har Scandraft rett til å heve kjøpet. Ved slik heving plikter kunden umiddelbart å returnere ubetalte varer til Scandraft. Scandraft gis også rett til å overta produktene ved manglende betaling av kjøpesummen. 

2.4    Alle innsigelser til faktura skal gjøres skriftlig til Scandraft uten unødig opphold, og sendes innen fem (5) dager fra varen ble levert, ellers godkjennes ikke innsigelsen. 
 

3. Levering og frakt

3.1    Leveringsvilkår er EXW, INCOTERMS 2020.
3.2    Leveringsvilkår suppleres med sluttdestinasjon i ordrebekreftelsen. 

3.3    Leveranse skjer fra Scandrafts lager eller ved angitt sted. Transport skjer med det transportselskap Scandraft benytter, enten ved post eller bilfrakt.

I.    EXW-leveranse
Ved avtaler om EXW-leveranse vil leveransen kun skje med speditør engasjert av Scandraft. EXW innebærer at Scandraft er ansvarlig for å gjøre varen tilgjengelig for kunden på avtalt sted. Risikoen for varen(e) går over på kjøper når varen er gjort tilgjengelig for kjøper på avtalt sted. EXW-leveranse gjelder kun for ordrer som inneholder panelmateriale med dimensjoner mindre enn 80 x 120 cm («Småvarer») og annet materiale med dimensjoner mindre enn 160 cm («Andre varer»). Alle varer som overskrider gjeldende dimensjoner vil bli belastet kunden.

II.    Leveranse gjennom kundens speditør
Dersom kunden krever en annen speditør enn den valgt av Scandraft for EXW-leveranse, belastes kunden for fraktkostnad. I de tilfellene der Scandraft sender varer med kundens egen speditør, såkalt mottakerfrakt, vil kunden belastes for emballasje, pallekostnader og andre eventuelle ekstrakostnader.

III.    Dropshipping
Ved direkteleveranse fra produsent (Dropshipping) belastes kunden for fraktkostnad.
IV.    Leveringshinder
Ved leveringshinder som oppstår på grunn av, for eksempel, at ingen er til stede for å motta varene, uriktig adresse etc., blir kunden belastet for fraktkostnaden. Kunden er ansvarlig for å avtale ny leveringstid. Kostnader for leveringshinderet faktureres uavhengig av årsak. 

V.    Kundens ansvar for mottatte varer
Varer som transporteres av Scandraft er dekket av transportforsikring. Kunden er pliktig til å ta imot varene, kontrollere om varen er skadet og omgående melde eventuell skade til sjåføren i tillegg til å skrive en bemerkning på fraktseddelen. Scandraft tar ikke ansvar for transportskader. Skadet emballasje skal beholdes til saken er avsluttet. Ved transport fra kunden til Scandraft er kunden ansvarlig hvis varen skades eller blir tapt under transporten. For uavhentede varer faktureres faktiske fraktkostnader, øvrige utgifter og administrative kostnader, dog minst NOK 500. 
 

4. Erstatningsartikler

Scandraft forbeholder seg retten til å gjøre løpende endringer i sortimentet.

 

5. Reklamasjon og returer

5.1    Frister
Alle reklamasjoner for skadde eller feilaktige varer skal skje skriftlig til Scandraft uten ugrunnet opphold, og senest innen fem (5) dager fra varen ble levert. 

5.2    Reklamasjon og returer må godkjennes av Scandraft
Reklamasjon og returer på skadede eller mangelfulle varer kan først skje etter godkjennelse av Scandraft. Skadet emballasje skal beholdes og sendes tilbake ved reklamasjon.

5.3    Retur av mangelfull vare
Mangelfull vare returneres fraktfritt med den transportmåte som Scandraft angir, sammen med en returseddel som man får av Scandraft. Med fraktfritt menes retur som er kostnadsfri for kunden. Mangelfull vare må ikke sendes som postoppkrav.  

5.4    Avbestilling mv.
Kunden har rett til å avbestille og/eller returnere bestilt(e) produkt(er) etter skriftlig godkjenning fra Scandraft. Ved retur etteravbestilling krediteres kunden fakturert beløp med reduksjon på 20%, dog minst NOK 200. 

5.5    Kundens ansvar
Kunden er ansvarlig for å følge den prosedyren beskrevet over. 

Ved samtlige returer skal det brukes en returseddel som man får av Scandraft, og den skal ha returnummer (RMA-nummer). Varer skal leveres tilbake uskadde i uåpnet originalemballasje. 

Returfrakt ved gjenkjøp betales av kunden. Retur ved gjenkjøp skal alltid skje innen 14 dager etter at Scandraft har godkjent gjenkjøpet. Spesialbestilte varer eller bearbeidede produkter gjenkjøpes ikke.

5.6    Virkning av at Kunden ikke følger prosedyren beskrevet over
Dersom kunden sender mangelfull vare uten Scandrafts godkjennelse, eller ikke følger prosessen eller, hvis aktuelt, en instruksjon fra Scandraft, forbeholder Scandraft seg retten til å nekte å ta imot varen og å fakturere kunden fullt ut. Scandraft forbeholder seg retten til å belaste kunden eventuelle ekstrakostnader som følge av at kunden ikke følger ovenstående prosess.
 

6. Begrensninger i erstatningsplikt m.m.

6.1    Levert vare som ved leveringstidspunktet er mangelfull, erstattes av Scandraft med feilfri vare. Scandrafts ansvar dekker bare feil som er relatert til materiale. Dette innebærer at Scandraft ikke har ansvar for feil som kan oppstå på grunn av andre omstendigheter, som feilaktig bruk av varen, normal slitasje, utilstrekkelig vedlikehold eller lignende. Scandraft er heller ikke ansvarlig for feil som oppstår på grunn av eksterne inngrep eller reparasjoner som er utført av andre enn Scandraft eller de som er godkjent av Scandraft, feilaktig montering eller installasjon m.m. 

6.2    Scandrafts totale erstatningsansvar, uansett type, er alltid begrenset til den summen som er betalt for produktet/-ene. Utover dette har kunden ikke rett til noen ytterligere erstatning og kunden har aldri rett til erstatning for arbeidstid. 
6.3    Kompensasjon for eventuelle reklamasjoner betraktes som goodwill fra Scandrafts side og skal aldri betraktes som en erkjennelse av skyld eller feil med mindre Scandraft skriftlig har innrømmet dette. Utover dette har Scandraft ikke ansvar for feil i levert vare, leveringsforsinkelser eller uteblitt leveranse m.m. i noe henseende. 

6.4    Scandraft har heller ikke ansvar for eventuelt oppstått skade på person eller eiendom, økonomisk skade eller lignende – direkte eller indirekte – følgeskader som f.eks. uteblitt fortjeneste, inntektstap, økte kostnader m.m. 

6.5    Publisert informasjon om produkter solgt av Scandraft kan iblant komme fra Scandrafts ulike leverandører. Denne informasjonen utgjør ikke noen garanti fra Scandraft om at produktet/-ene fullt ut tilsvarer den informasjonen som leverandøren har gitt. Det er derfor kundens eget ansvar å forsikre seg om at produktet oppfyller alle forutsetninger som leverandøren har angitt. Mangfoldet av mulige bruksområder for de respektive produktene samt utviklingen av nye anvendelser medfører at kunden selv nøye må vurdere om produktet er egnet for det tenkte formålet. 

6.6    Bruksteknisk rådgivning som gis av Scandraft i ethvert tilfelle, er den kunnskapen som Scandraft ved enhver anledning besitter om produktene og deres bruksområde og muligheter. Rådgivningen utgjør dermed ikke noen garanti eller forpliktelse om produktenes spesielle egenskaper eller bruksområde. Dermed er det kjøperens ansvar selv å teste produktenes egenskaper for kundens spesielle behov, produksjonsmåter og
bruksområder.
 

7. Garanti

Scandraft forplikter seg til kostnadsfritt å avhjelpe fabrikasjonsfeil på levert maskinutstyr 12 måneder fra leveringsdatoen. For brukt maskinutstyr er garantitiden 3 måneder. For deler som omleveres eller rettes pga. Scandrafts garanti, gis samme garantitid som for det opprinnelige produktet. Garantien omfatter ikke rådgivning, tilbehør, forbruksartikler og slitedetaljer. Garantien gjelder bare dersom kunden reklamerer senest 14 dager etter at den har oppstått eller når feilen burde vært oppdaget. Garantien gjelder ikke hvis feilen er forårsaket av unormal slitasje, ulykkeshendelse, skjødesløshet eller feil bruk av utstyret. 

Garantien gjelder ikke hvis det er foretatt inngrep eller reparasjon av andre enn Scandrafts personale. Garantien forutsetter bruk av forbruksmateriell og tilbehør av en kvalitet som er godkjent av Scandraft.
 

8. Leveranseovervåkning

Scandraft forbeholder seg retten til å restnotere eller annullere ordrer på varer som ikke finnes på lager. Hvis man regner med at varen vil komme inn på lager innen rimelig tid, restnoteres varen. Varen leveres da så snart som mulig uten ekstra kostnad for kunden. Dersom varen er en bestillingsvare som ikke inngår i Scandrafts ordinære sortiment pålegges det frakt.

 

9. Uforutsette hendelser

En part bærer ikke ansvar for en ikke-oppfyllelse som følge av årsaker som er utenfor partenes rimelige kontroll (force majeure) inkludert bl.a. streik, terrorhandlinger, krig, leverandør-, transport- eller produksjonsproblemer, valutasvingninger, tiltak fra myndigheter, endret lovgivning eller naturkatastrofer. Den Part som er forhindret i å utføre sine forpliktelser på grunn av en force majeure-hendelse skal umiddelbart informere den andre Parten om dette og ta rimelige tiltak for å overvinne hindringen. Hver av partene skal ha rett til en rimelig forlengelse av tiden for fullbyrdelse, men dersom en slik årsak varer lenger enn 60 dager, har hver av partene rett til å heve kjøpet/salget skriftlig uten rett til erstatning.

 

10. Annet

Etter at kunden har foretatt en bestilling har Scandraft ikke rett til å endre disse generelle vilkårene med virking for den relevante bestillingen. I forbindelse med bestilling fra Scandraft oppgir kunden spesifikke bedriftsopplysninger m.m. Dette innebærer at kunden godkjenner lagring og bruk av disse opplysningene i Scandrafts virksomhet for å oppfylle Scandrafts forpliktelser overfor kunden. Scandraft Integritetspolicy er tilgjengelig på hjemmesiden. Scandraft tar forbehold om eventuelle skrivefeil og at varer kan bli utsolgt.
 

 

11. Tvist

Disse generelle leveringsbetingelser og tilhørende avtaleforhold er underlagt norsk rett. Eventuell tvist skal avgjøres av alminnelig norsk domstol. 

 


 

Samtlige tips, råd og spesifikasjoner i denne katalogen er å betrakte som rådgivende. Scandraft AB gir ingen garantier om opplysningenes riktighet. Priser gjelder fra og med 01.01.2024 og er cirkapriser, med forbehold om pris- og valutaendringer. Scandraft AB forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og priser uten forvarsel. Samtlige priser i katalogen er angitt i NOK eksklusive moms og frakt. Scandraft AB tar ikke noe ansvar for eventuelle trykkfeil og feilskrivinger. Angitte holdbarhetsangivelser gjelder uprintet materiale, vertikalt montert av spesialist og uten ytre påvirkning.

 


 

Fraktpriser

Kolli

Antall kolli

Pris inkludert toll

1

260:-

2

480:-

3

700:-

4

920:-

5

1140:-

6

1360:-

 

Pall

Post nr:

0000-1499

1900-2099

1500-1899

2100-2451

2600-2629

2700-3999

2452-2599

2630-2699

4000-4199

4300-5399

5800-5999

7000-7599

4200-4299

5400-5799

6000-6999

7600-7999

8000-9999

EUR-pall

1405:-

1465:-

1565:-

1705:-

1815:-

Halvpall

1045:-

1109:-

1199:-

1349:-

1359:-