Telefon

Kundesenter: +47 67 92 00 20

norsk bokmål (Norge)

engelsk svensk (Sverige)

Generelle leveringsvilkår

Oppdatert 2022-08-22

Disse generelle leveringsvilkårene gjelder så fremt Scandraft AB/Scandraft AS og kunden
ikke har inngått en skriftlig avtale. I forbindelse med hver bestilling skal
kunden lese og godkjenne disse avtalevilkårene.

 

1. Anbud, priser m.m.

Scandraft er bare bundet av skriftlige avtaler, tilbud og ordrebekreftelser. Scandrafts tilbud gjelder i 30 dager fra utskriftsdatoen. Eventuelle endringer i tilbud gitt av Scandraft gjelder bare dersom de er bekreftet skriftlig. Devaluering og valutasvingninger samt endringer av toll, vareskatter, forbrukeravgifter, andre offentlige avgifter eller endret kostnadsnivå
for Scandraft i form av f.eks. høyere leveransepriser, leverandørpriser, lønnsøkninger, som medfører økte kostnader for å fullføre leveransen, gir Scandraft rett til å øke avtalt pris. Alle priser gjelder eksklusive merverdiavgift (p.t. 25 %), forbrukeravgift eller andre offentlige avgifter. Dersom ikke annet er avtalt, skjer salget i SEK. Scandraft tar forbehold om løpende prisendringer som ligger utenfor Scandrafts kontroll. Dersom annet ikke er avtalt, anvender Scandraft løpende valutajustering på varer/innkjøp i euro som overstiger valutakursen på EUR/SEK 10,40. Hvis kursen går under EUR/SEK 10,40, brukes det ikke noe valutatillegg. Kursen settes ukevis kl.10.00 på mandager.

 

2. Betaling

Betaling skal finne sted innen femten (15) dager regnet fra fakturaens dato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med p.t. 1,25 prosent per påbegynt måned samt lovfestet purregebyr med p.t. kr 60. Et administrasjonsgebyr på f.n. 16 NOK belastes for alle fakturaer og NOK 30 for papirfakturaer. Scandraft har alltid rett til å innhente kredittopplysning om kunden og om nødvendig be om sikkerhet for betalingens fullbyrdelse. Dersom kunden ikke kan gi akseptabel sikkerhet, har Scandraft rett til å heve kjøpet. Alle leverte produkter er Scandrafts eiendom til full betaling er mottatt. Hvis så ikke skjer, har Scandraft rett til å hente tilbake produktene.

 

3. Levering og frakt

Levering skjer fritt fra Scandrafts lager.
Transport skjer med det transportselskapet som Scandraft benytter,med post eller bilfrakt. Ved avtale om CIF-leveranse skjer leveransen bare med speditør valgt av Scandraft. Dersom kunden krever en annen speditør, debiteres det en fraktkostnad. CIF-leveranse gjelder bare for ordrer som inneholder platemateriale med mål mindre enn 80 x 120 cm samt materiale med mål mindre enn 160 cm. I tilfeller der Scandraft AB sender
gods med kundens egen avtalespeditør, såkalt mottakerfrakt, debiteres emballasje, pallkostnader og andre eventuelle ekstrakostnader separat. Ved direktelevering fra produsent (Dropshipping) debiteres frakt. Innenfor Göteborg, når Scandraft leverer med egen bil, påløper det en budavgift på p.t. kr 250 for smågods og p.t. kr 695 kr for annet gods. For spesielt ømtålig gods debiteres det ekstra for spesialemballasje. Emballasjen tas
ikke tilbake. Kostnad for transport av såkalt farlig gods samt ev. miljøavgifter for f.eks. emballasje debiteres alltid. Det finnes en transportforsikring for varer som transporteres av Scandraft. Ved mottak av varer har kunden plikt til å kontrollere om varen er transportskadet og omgående melde fra om ev. skade til sjåføren direkte samt skrive en anmerkning på fraktseddelen. Scandraft har ikke ansvar for transportskader. Skadet emballasje skal tas
vare på inntil saken er avsluttet. Ved transport fra kunden til Scandraft er kunden ansvarlig hvis varen blir skadet eller kommer bort under transporten. For ikke-utløst gods faktureres reell fraktkostnad, øvrige utlegg samt administrative kostnader i ettertid, minst 500 kroner.

 

4. Erstatningsartikler

Scandraft forbeholder seg retten til å gjøre løpende endringer i sortimentet.

 

5. Reklamasjon og returer.

Alle reklamasjoner for skadde eller feilaktige varer eller anmerkning på faktura skal gjøres skriftlig til Scandraft uten forsinkelse, dog senest innen fem (5) dager fra varen ble levert. Feilaktig vare returneres fraktfritt med den transportmåte som Scandraft angir, sammen med en returseddel som man får av Scandraft. Med fraktfritt menes retur som er kostnadsfri for kunden. Feilaktig vare må ikke sendes som postoppkrav. Reklamasjon av skadde eller
feilaktige varer kan først skje etter godkjenning av Scandraft. Kunden har rett til å avbestille og/eller returnere bestilt(e) produkt(er) etter skriftlig godkjenning fra Scandraft, såkalt gjenkjøp. Ved gjenkjøp krediteres kunden fakturert beløp med reduksjon på 20%, dog minst kr 200. Ved samtlige returer skal det brukes en returseddel som man får av Scandraft, og den skal ha returnummer (RMA-nummer). Returnerte varer skal leveres tilbake uskadde i uåpnet originalemballasje. Returfrakt ved gjenkjøp betales av kunden. Retur ved gjenkjøp skal alltid skje innen 14 dager etter at Scandraft har godkjent gjenkjøpet. Spesialbestilte varer eller bearbeidede produkter gjenkjøpes ikke.

 

6. Begrensninger i erstatningsplikt m.m.

Levert vare som ved leveringstidspunktet har feil som er direkte knyttet til material- og/eller produksjonsfeil, erstattes av Scandraft med feilfri vare. Scandrafts totale erstatningsansvar, uansett type, er alltid begrenset til den summen som er betalt for produktet/-ene. Utover dette har kunden ikke rett til noen ytterligere erstatning. Kompensasjon for eventuelle reklamasjoner betraktes som goodwill fra Scandrafts side og skal aldri betraktes som en
erkjennelse av skyld eller feil med mindre Scandraft skriftlig har innrømmet
dette. Utover dette har Scandraft ikke ansvar for feil i levert vare, leveringsforsinkelser eller uteblitt leveranse m.m. i noe henseende. Scandraft har heller ikke ansvar for eventuelt oppstått skade på person eller eiendom, økonomisk skade eller lignende – direkte eller indirekte – følgeskader som f.eks. uteblitt fortjeneste, inntektstap, økte kostnader m.m. Publisert informasjon om produkter solgt av Scandraft kan iblant komme fra Scandrafts ulike leverandører. Denne informasjonen utgjør ikke noen garanti fra Scandraft om at produktet/-ene fullt ut motsvarer den informasjonen som leverandøren har gitt. Det er derfor kundens eget ansvar å forvisse seg om at produktet oppfyller alle forutsetninger som leverandøren har angitt. Mangfoldet av mulige bruksområder for de respektive produktene samt utviklingen av nye anvendelser medfører at kunden selv nøye må vurdere om produktet er egnet for det tenkte formålet. Bruksteknisk rådgivning som gis av Scandraft i ethvert tilfelle, er den kunnskapen som Scandraft ved enhver anledning besitter om produktene og deres bruksområde og muligheter. Rådgivningen utgjør dermed ikke noen garanti eller forpliktelse om produktenes spesielle egenskaper eller bruksområde. Dermed er det kjøperens ansvar selv å teste produktenes egenskaper for kundens spesielle behov, produksjonsmåter og
bruksområder.

 

7. Garanti

Scandraft forplikter seg til kostnadsfritt å hjelpe kunden med fabrikasjonsfeil på levert maskinutrustning innen 12 måneder fra leveringsdatoen. På brukt utrustning innen 3 måneder. For deler som pga. Scandrafts garanti leveres i bytte eller omarbeidet, gis samme garantitid som for det opprinnelige produktet. Garantien omfatter ikke tilbehør,
forbruksartikler og slitedetaljer. Garantien gjelder bare dersom kunden reklamerer feilen senest 14 dager etter at den har oppstått. Garantien gjelder ikke hvis feilen er forårsaket av unormal slitasje, ulykkeshendelse, skjødesløshet eller feil bruk av utstyret. Garantien gjelder ikke hvis det er foretatt inngrep eller reparasjon av andre enn Scandrafts personale.
Garantien forutsetter bruk av forbruksmateriell og tilbehør av en kvalitet som er godkjent av Scandraft.

 

8. Leveranseovervåkning

Scandraft forbeholder seg retten til å restnotere eller annullere ordrer på varer som ikke finnes på lager. Hvis man regner med at varen vil komme inn på lager innen rimelig tid, restnoteres varen. Varen leveres da så snart som mulig uten ekstra kostnad for kunden. Dersom varen er en bestillingsvare som ikke inngår i Scandrafts ordinære sortiment, pålegges det frakt.

 

9. Uforutsette hendelser

En part bærer ikke ansvar for en ikke-oppfyllelse som følge av årsaker som er utenfor partenes rimelige kontroll (force majeure) inkludert bl.a. streik, terrorhandlinger, krig, leverandør-, transport- eller produksjonsproblemer, valutasvingninger, tiltak fra myndigheter, endret lovgivning eller naturkatastrofer. Hver av partene skal ha rett til en rimelig forlengelse av tiden for fullbyrdelse, men dersom en slik årsak varer lenger enn 60
dager, har hver av partene rett til å heve kjøpet/salget skriftlig uten rett til erstatning.

 

10. Annet

Etter at kunden har foretatt en bestilling har Scandraft ikke rett til å endre disse generelle vilkårene. I forbindelse med bestilling fra Scandraft oppgir kunden spesifikke bedriftsopplysninger m.m. Dette innebærer at kunden godkjenner lagring og bruk av disse opplysningene i Scandrafts virksomhet for å oppfylle Scandrafts forpliktelser overfor kunden. Scandraft tar forbehold om eventuelle skrivefeil og at varer kan bli sluttsolgt.

 

11. Tvist

Eventuell tvist skal avgjøres av allmenn svensk domstol.

 

________________________________________________________________________

Samtlige tips, råd og spesifikasjoner i denne katalogen er å betrakte som rådgivende. Scandraft gir ingen garantier om opplysningenes riktighet. Scandraft forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og priser uten forvarsel. Samtlige priser i katalogen er angitt i SEK eksklusive moms og frakt. Scandraft tar ikke noe ansvar for eventuelle trykkfeil og feilskrivinger. Angitte holdbarhetsangivelser gjelder uprintet materiale, vertikalt montert av spesialist og uten ytre påvirkning.